Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2 Paket Soal UKK PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 + Kunci Jawaban

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog KumpulanSoalTest. Pada kesempatan ini, kami akan bagikan Soal UKK / PAT Mata Pelajaran Bahasa Sunda untuk Kelas 7 SMP / MTs Kurikulum 2013 beserta kunci jawabannya. 

Tentang Penilaian Akhir Tahun (PAT)


PAT (Penilaian Akhir Tahun) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan satu tahun kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada periode tersebut.

Jadi Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah kegiatan yang dilakukan di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester genap.  Hasil penilaian akhir tahun selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik.

Soal UKK / PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013


Semoga dengan contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau yang dulu disebut Ujian Kenaikan Kelas (UKK) mapel Bahasa Sunda Kelas 7 / VII yang kami bagikan ini, adik-adik kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) dapat menggunakannya untuk belajar dan latihan mengerjakan PAT yang sebenarnya, sehingga dapat mengerjakan PAT dengan baik, dan memperoleh hasil yang maksimal.

Perlu menjadi perhatian, bahwa soal-soal dibawah ini hanyalah contoh soal saja. Bukan merupakan bocoran soal yang akan keluar nanti pada saat Penilaian Akhir Tahun (PAT) yang sebenarnya. Baiklah berikut Contoh Soal PAT Mapel Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 selengkapnya :

Preview Paket 1 Soal UKK PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

Baca sempalan pupujian ieu di handap!

Karasana keur sakarat
Nyerina kaliwat-liwat
Kana ibadah diliwat
Tara ngalakukeun solat

1. Jalma nu kumaha nu bakal ngarasakeun nyerina sakarat téh?
a. Tara ulin
b. Teu bisa pupujian
c. Teu bisa ngaji
d. Tara solat

2. Rarangken atawa pananda vokalisasi anu gunana pikeun nambahan sora /r/disebut….
a. Panglayar
b. Panyecek
c. Paneleng
d. Paneuleung
3. Aksara sunda ngalagena /ba/ mirip wanguna jeung.......
a. Ma
b. Ya
c. Ta
d. Nya

4. Tanda vokalisasi nu ditulis di luhureun lambang aksara daras nyaéta....
a. Panéléng
b. Pamepet
c. Pangwisad
d. Panolong 

 
Priangan
(Rahmat M. Sas Karana) 

Mojang lenjang nu hideung santen
Diaping srangéngé tiénjing dugi kasonten
Upami wengi dipépéndé bulan ngempur

Jungjunan
Upami dugi kapuput umur
Kurebkeun kuring dina pangkonan

5. Eusi sajak diluhur nyaeta ngagambarkeun….
a. Kaéndahan alam  Kota Bandung nu katelah Kota Kembang.
b. Kaéndahan alam Jawa Barat anu ramah tur merenah.
c. Kageulisan wanoja urang Sunda nu katelah mojang Priangan.
d. Kaéndahan alam tatar Sunda nu katelah Priangan.

6. Sajak anu judulna “Priangan” diwangunku….pada jeung….padalisan.
a. 2 pada 5 padalisan
b. 2 pada 6 padalisan
c. 2 pada 7 padalisan
d. 2 pada 8 padalisan

7. Biasana sajak mah ditulis dina wangun ungkara atawa basa no boga harti…..
a. Dénotatif
b. Konotatif
c. Aktif
d. Pasif

8. Tina kalimah-kalimah ieu di handap, mana nu ngabogaan harti konotatif?
a. Kembang malati seungitna nyambung ka mana-mana.
b. Jalma beunghar mah kudu loba sodakoh.
c. Geus pada apal Linda téh kembang Désa di lemburna.
d. Lamun beunghar ku raja kaya ulah korét.

9. Pangarang sunda anu naratas gelarna sajak dina taun 1946-an téh, nyaéta….
a. Kis. W.S.
b. Ajip Rosidi
c. Dodi Suwarna
d. Wahyu Wibisana

10. Salasahiji karya sastra ieu di handap anu kaasup kana wanda puisi, nyaéta….
a. Carpon
b. Sajak
c. Éséy
d. Novél 

Soal UKK PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 2 Selengkapnya.... || Download Paket Soal 1 + Kunci Jawaban ||

Preview Paket 2 Soal UKK PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013

E. Wacana 6 pikeun soal nomer 33 nepi ka nomer 37

Baca masing teleb sempalan dongéng di handap !


Baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki.Égon ngaran éta budak téh.Hanjakal éta budak téh kacida malesna sarta sok ngalawan ka nu jadi indung.Kalakuan séjénna anu goréng téh nyaéta resep pisan ngadukeun domba.

Dina hiji poé, Égon indit bari nungtun domba jaluna anu begang lantaran teu diurus muru ka tegalan paranti manéhna ngadukeun domba.

“Héy, Ro. Yu urang adukeun deui domba téh,” ceuk Egon ka Suhro nu geus nyampak di éta tempat.
“Ké heula atuh Gon, domba kuring mah can seubeuheun nyatuan,” jawab Suhro.
“Alaaah....teu pira ogé sato atuh, Ro. Keur naon dipikanyaah ogé, domba mah moal ngartieun ieuh!”
“Enya ari moal ngartieun téa mah, tapi sarua baé jeung urang hayangeun baranghakan.”
“Bener, Ro. Sok lah geura prung adukeun, ngarah ramé yeuh!” ceuk Si Aron ngahatéan.
Ahirna Suhro éléh déét. Domba maranéhna nu can seubeuh nyatuan téh dipaksa sangkan diadu.

Beletak...beletak...sora tanduk diadu matak linu kadéngéna.Suhro, Égon jeung Aron mah teu boga kapaur sok komo karunya. Maranéhna anggur ting aréngklak bari sareuri suka pisan ningali domba nu keur silih teunggar téh. Lila ogé diaduna éta domba téh.Ahirna domba Égon béakeun tanaga, tuluy lumpat ngajauhan domba Suhro.

Suhro jeung Aron ngékéak Égon nu lumpat ngudag dombana anu lumpat kana rungkun.
“Héy ! Néangan saha manéh ?” teu kanyahoan aya nu nyentak ka Égon. Égon ngalieuk ka lebah datangna éta sora.Gebeg manéhna ngarénjag, sabab nempo hiji lalaki sembada sarta beungeutna perenges pikasieuneun.


35. Di mana lumangsungna éta kajadian téh ?
a. di pakarangan imah 
b. di lapangan mengbal 
c. di tukangeun sakola
d. di tegalan tempat ngangon

36. Domba saha anu lumpat kana rungkun téh ?
a. domba Suhro 
b. domba Égon 
c. domba Aron 
d. domba Indungna

37. Amanat nu kapanggih tina éta dongéng nyaéta……
a. kudu resep ngadukeun domba 
b. nyaah ka babaturan 
c. nyaah ka sasama mahluk Allah SWT
d. kudu jadi jalma males

38. “Kuring sibeungeut”

Kalimah di luhur ka asup kana kalimah…..
a. aktif c. resiprokatif 
b. pasif d. refleksif

39. “Andi jeung Yusuf …….. poyok”

Kecap anu pantes keur ngeusian titik-titik di luhur nyaéta….
a. barang c. silih 
b. pada d. para

40. Mana kalimah nu luyu sarta merenah jeung tatakrama?
a. Manéhna keur kulem mani pules pisan
b. Manéhna nuju mondok mani pules
c. Anjeuna nuju saré mani pules
d. Anjeuna nuju kulem mani pules


II. Jawab kalawan bener !

1. Susun ku hidep kalimah ieu di handap jadi paguneman dina telepon !
- Muhun
+ Halow, assalamu’alaikum
+ Ieu sareng Ai, Euis sanés ?
- Wa’alaikum salam, ieu sareng saha ?
2. Pék tulis ku hidep kecap rundayan nu ngagunakeun rarangkén barung ka-an jeung di-keun. Tuluy jieunkalimahna !
3. Pék téangan naon sinonim jeung antonim kecap-kecap di handap ieu !
4. Pék téangan ku hidep harti kecap-kecap nu dicitak condong dina kalimah-kalimah di handap ieu !
a. Réa aktivis partéy nu marebutkeun korsi.
b. Ku sabab tara di ajar manéhna ngendog di kelas VII.
c. Ayeuna mah loba pajabat dahar duit rayat.
5. Pék ku hidep eusian titik-titik dina kalimah dihandap maké rarangkén hareup barang, pada, atawa silih !
a. Jang ahmad mah ngan ………dahar waé, gawéna teh.
b. Ari ka budak bageur mah sok ……..meré.
c. Unggal papanggih Agus jeung wawan sok …… poyok.
d. Cing atuh ari ………… gawé téh sing bener.
e. Saréréa ogé geus …….. nyaho yén manéhna téh sok ceceremed.!

KUNCI JAWABAN
SOAL UKK BAHASA SUNDA KELAS 7
TAHUN PELAJARAN 20../20..
==================================================================

A.  Jawaban Pilihan Ganda

1 C 11 D 21 B 31 D
2 D 12 B 22 C 32 A
3 A 13 D 23 D 33 A
4 B 14 A 24 B 34 B
5 C 15 C 25 A 35 D
6 A 16 B 26 A 36 B
7 A 17 B 27 D 37 C
8 B 18 B 28 C 38 A
9 A 19 A 29 A 39 C
10 C 20 B 30 C 40 A

Soal UKK PAT Bahasa Sunda Kelas 7  K13 dan KunciSoal UKK PAT Bahasa Sunda Kelas VII Selengkapnya.... || Download Paket Soal 2 dan Kunci Jawaban ||Demikian Contoh Soal UKK / PAT Mata Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 7 SMP MTs Kurikulum 2013 yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu adik-adik sekalian untuk belajar.

Post a Comment for "2 Paket Soal UKK PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 + Kunci Jawaban"